Lví pylon a úprava severního vstupu

Místo: Pražský hrad, Hradčany
Autor stavby: Marek Jan Štěpán
Stavebník: Správa Pražského hradu
Projekt: 2008 -2009
Realizace stavby: 2009
Fotografie: Jan Gloc, archiv ateliéru

Místo před Pacassiho branou na patě Prašného mostu nabádalo svou nedokončeností ke  své nové definici urbanistickým zásahem. V momentě, kdy bylo zvažováno nové umístění Makovského sochy lva, mi přišlo zcela logické dát jej právě zde. Lev a místo si k sobě pak našly vztah neuvěřitelně blízký v rovině myšlenkové, formální i faktické. Místo stavby je úzce spjato se severním předpolím Hradu, které prodělalo za posledních 150 let obrovský urbanistický skok. Z původního území za Hradem, okraje města, humen, se stal hlavní turistický nástup do Hradu. Vzhledem k takto velkému urbanistickému obratu je žádoucí významová a symbolická podpora severního nástupu. Těmto změnám šla stavba v ústrety.
Novou stavbou byl val Prašného mostu oddělen oboustrannou prostorovou césurou od vnitřního hradu a jeho těleso tak získalo jasné ohraničení – na jedné straně Plečnikovou lávkou, na straně druhé novou pochozí platformou. V jejím těžišti byl umístěn pylon se lvem, který zde má i symbolické roviny – heraldický lev jako symbol české státnosti a lev jako bdící hlídka vstupu do Hradu. Lev je zde umístěn na dvou k sobě kolmých pohledových osách – od Prašného mostu a od Plečnikovy lávky – tedy obdobně jako na místě, pro které byl sochařsky komponován. Okolo pylonu je bronzový pochozí kruh označující výjimečnost tohoto bodu. Pochozí plocha je v ose lávky ukončena dlouhým bronzovým madlem, horizontálním klidným prvkem v kompozičním vztahu s vertikálním pylonem.
Pro ověření měřítka a kompozice byly mimo jiné použity zákresy do fotografií a zkouška papírové makety v měřítku 1:1 in situ.