Analýza a syntéza území

Místo: Pražský hrad, Hradčany
Autor: Marek Jan Štěpán
Projekt: 2006 - 2007
Fotografie: archiv ateliéru

Úvod
Pražský hrad je rozsáhlý areál s mnohovrstevnatým architektonickým a stavebním životem. Díky důležitosti svého postavení mají architektonické zásahy na Pražském hradě hlubší podtext a jsou proto problematičtější než kdekoliv jinde. Pro zásahy do jeho organismu je proto nutná koncepce území a regulativa jeho rozvoje.
Při řešení utilitárních stavebních záležitostí se někdy zapomíná na celek. Proto byla zpracována tato základní analýza území. Území bylo rozděleno na jednotlivé části s jasným vymezením, pojmenovanou charakteristikou a bude vytýčena metodika přístupu k nim.
Na základě této kostry budou dále zpracována dílčí témata, vymezená územně (např. Lumbeho zahrady II), funkčně (např. parkování) apod.

Teze 1

Základní členění celého území Národní kulturní památky Pražský hrad je díky jeho geografickým a morfologickým podmínkám přirozeně lineární. Dramatická konfigurace terénu zásadně ovlivnila jeho založení a výstavbu ve směru východ – západ. Zcela jasně a navzájem oddělitelně lze vyčíst čtyři úseky. Každý z těchto úseku má díky historickému vývoji a prostorovým předpokladům svůj nezaměnitelný charakter.

Jednotlivé úseky lineárního členění:
A) Severní Hradní předpolí (hospodářsko-rekreační)
B) Jelení příkop (přírodně klidový)
C) Vnitřní hradní okrsek (výsostně sakrální)
D) Jižní zahrady (reprezentativní)

Ad A) Severní hradní předpolí – Humna Hradu

Toto území prodělalo za posledních 150 let obrovský urbanistický skok. Z původního území za Hradem, okraje města, se stal hlavní nástup do Hradu. Vzhledem k takto velkému urbanistickému obratu je logická jeho nestabilita. Nejvíce se projevuje v západní oblasti –Lumbeho zahradách II. Z jakéhosi apendixu severních zahrad má potenciál stát se plnohodnotným prostorovým údem Hradu. Pro stabilizaci území je potřeba přizpůsobit je tomuto obratu. Nutná je významová a symbolická podpora severního nástupu do Hradu. Severní předpolí je rozděleno na: - Východní část (královská - Chotkovy sady, Královská zahrada, Svatováclavská vinice, zahrada na Opyši) - Dvory (Lví dvůr, Stájový dvůr, Jízdárenský dvůr, Garážový dvůr, hospodářské skleníky, blok domů v Jelení) - Západní část (prezidentská - Bažantnice, Lumbeho zahrady)

Ad B) Jelení příkop

Území Jeleního příkopu je jedním celkem, jehož páteří je potok Brusnice. Val Prašného mostu je jeho součástí. Jelení příkop má přírodně klidový charakter daný masivní hmotou zeleně, prudce klesajícími svahy, živým vodním prvkem potoka Brusnice a optickou nedostupností. Je dokonalým protipólem Jižních zahrad. Jeho území je v podstatě neurbanizované – přírodní a právě v tom jeho síla. Pro uchování silného působení je nutná extenzivním (nikoliv žádná) údržba zeleně a stanovení základní kostry dlouhověkých dřevin.

Ad C) Vnitřní hradní okrsek (výsostně sakrální)

Areál vlastního Hradního okrsku má výsostně sakrální charakter a je nejvýznamnější partií PH. K jako takovému je nutno k němu přistupovat při hodnocení a vkládání nových součástí a funkcí. Jeho výsostně sakrální charakter vyplývá z generacemi vžitého ztotožnění tohoto místa se sídlem hlavy státu. Tím je dána i výjimečná síla jeho působení. Vlastní Hradní okrsek je nejstabilnějším urbanizovaným územím u nás. Jako takové nepotřebuje žádné koncepční zásahy. Budovy se nemění, funkce v nich jsou poměrně ustálené. Možnou výjimku pro zásah dělá pouze změna politického systému. (Např. dostavbu Nejvyššího purkrabství lze brát jako korekci stavu po stavbě domu čs. Dětí.) Vlastní Hradní okrsek je možné rozdělit do jednotlivých úseků podle dlouhodobě zažitého vnímání. Vzhledem k výsostné sakralitě tohoto okrsku má toto vnímání symbolickou rovinu. Rozdělení přesně odpovídá jednotlivým odlišitelným částem Hradu při pohybu v něm. Jednotlivým územím je možné přiřadit konkrétní systematickou regulaci a metodiku přístupu. Identifikace jednotlivých symbolických území: Prezident Král Probošt Dvořanstvo (resp. klérus)

Ad D) Jižní zahrady

Jižní zahrady vznikly při náslunné straně Hradu. Díky přívětivé slunné pozici a velkorysému výhledu na panorama Prahy zde vznikly architektonicky noblesně artikulované zahrady. Vytvářejí stanovištní podmínky pro cenné exempláře dřevin a vyžadují vysoce intenzivní péči. Mají reprezentativní charakter a jsou stabilizované.

Teze 2

Koncepcí dalšího rozvoje Hradu je stabilizace území a funkcí. Jakékoliv zásahy budou spočívat v nacházení nových kontextů, rehabilitaci a očištění stávajících celků a jejich prvků a v doplnění autenticity území. Těžištěm střednědobých zásahů bude Severní hradní předpolí. Zde je nutné koncepčně a urbanisticky definovat prostor Lumbeho zahrad II, navrhnout koncepci zeleně a kosterní dřeviny, Jako příklad konkrétní a aktuální nutné regulace jsou témata občerstvení a parkování na Pražském hradě, hlavně ve vnitřním hradním okrsku, které jsou již zpracovávány. Pro Vnitřní hradní okrsek bude zpracována zonace interiérů a stanovena metodika přístupu k nim.