Krypta baziliky Navštívení Panny Marie

Název: Krypta baziliky Navštívení Panny Marie 
Místo: Frýdek
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Vodička
Investor: farnost Frýdek
Projekt: 2018
Foto: archiv ateliéru

Krypta pod jižní částí frýdecké baziliky Navštívení Panny
Marie je tvořena dvěma hlavními a třemi bočními klenutými
prostory s nikami. Její dispozice odráží půdorys prvních dvou
travé hlavního podlaží kostela. Na její podlaze se ocitáme někde
ve výšce původního terénu Na Vápenkách.
V kryptě frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie jsou uloženy
ostatky Pražmů, kněžích a skupiny poutníků z Tovačova,
kteří se utopili v řece Ostravici právě na pouti k frýdecké madoně
v roce 1750.
Návrh vkládá do krypty nové, od stávajících konstrukcí oddělené,
pochozí plochy pro návštěvníky, stejně jako prostor pro
zesnulé. Nové prvky jsou lemovány tryskanou nerezí, jsou to
jak obruby, tak zábradlí či plochy s informacemi. Jejich tvar
a geometrie reaguje na prostorovou skladbu krypty, na její
rozdělení na hlavní a spojovací prostory.
Návrh řeší i vstup do krypty, aby bylo možné ji uzavřít dveřmi
a důstojně její přítomnost naznačit. Vstup má formu stély
předsazené před osou zadní stěny boční kaple. Tvarem navazuje
na archetypální tvarosloví drobné funerální architektury
(např. vstup do krypty Marie Christiny v augustiniánském
kostele ve Vídni z let 1798–1805, krypta Antonia Canovy ve
Florencii, náhrobek ve Slavkově, případně mariánský sloup
ve Valči). Stéla je opět z tryskané nerezi, na vrcholu je jehlan
z ptického skla. Forma stély je jednoduchá a soudobá.
Naproti schodišti, po němž se schází dolů, jsou v kryptě umístěny
základní informace. V podobné pozici na ose průhledu
odcházejícího návštěvníka je deska s pozdravem Prach jsi
a v prach se obrátíš.
Pro vystavení ostatků příslušníků šlechtického rodu Pražmů
je v ose propojení hlavních síní válcová vitrína.
Osvětlení krypty je dvojího typu. Lineární osvětlovací tělesa
jsou umístěna při podlaze – u styku nerezové obruby nově
dlážděných ploch s okolní. V krajních prostorách s rakvemi
budou světla u stropu za klenebným pasem, aby nasvětlovala
klenbu a prostor rakví.