Kaple sv. Ducha

Místo: Staré Zubří /u Rožnova/
Autor: Marek Jan Štěpán
Stavebník: Římskokatolická farnost Zubří
Dodavatel: svépomocí
Projekt: 1993 - 1996
Realizace: 1996 – 2000
Plocha stavebního pozemku: 878 m2
Zastavěná plocha: 187 m2
Užitná plocha: 142 m2
Celkový obestavěný prostor: 1220 m3

 

V ústech křídel voní vzduch,
      Pane, proč zas žijem?
Bytosti, které jsem měl rád
      pomozte mi z planety kříže.

 

 Kaple je umístěna na lukách nad vesnicí v Beskydech. Pozemek je mírně svažitý směrem k jádru vsi na jižní straně, přístupný je z komunikace lemující jeho východní část. Záměr postavit kapli zde vznikl na počátku devadesátých let, obec žádnou kapli neměla. Studie byla zpracována v roce 1993 na přímou objednávku farnosti, s výstavbou bylo započato v létě 1996, svěcení proběhlo 11. 6. 2000. Vztah architekta s klientem zde byl zcela specifický, místy symbiotický, místy napjatý, návrh vznikal poměrně dlouho. V zadání byl specifikován požadavek centrálního liturgického prostoru a přibližná velikost kaple. Prakticky celá stavba je provedena svépomocí, v průběhu výstavby vznikla kolem kaple pulsující komunita lidí pravidelně se scházejících.

Tato kaple je materiální strukturou ovlivňující člověka, který do ní vešel. Prostor kaple je koncipován v jednotlivých cibulovitých slupkách v jejichž středu je vnitřním kruhová loď kaple, kterou střeží 12 andělů – pilířů se stylizovanými křídly z režného cihelného zdiva. V úplném středu kruhového prostoru je kamenná menza. Loď je obehnaná ochozem vytýčeným pilíři, které vynášejí dřevěnou galerii i hvězdicovitý větvící se krov. Vnější zdi lodi jsou mírně zaklenuty do věnce. V ose lodi je malá apsida se svatostánkem. Loď lemuje trojice pětiúhelných hmot, v nichž jsou umístěny vstup, zákristie a klubovna, v patře pak dvě meditační místnosti. V konceptu kaple je v druhém plánu vepsáno množství symbolických a numerologických prvků (počet pilířů – 12, větvící se krov – 12/24/6, boční kaple – 3, atd.). Celá nosná struktura - světelná lucerna – hvězdicovitý krov – trojnohé cihelné pilíře - symbolicky ztělesňuje seslání Ducha svatého. Návrh vychází z klasických stavebních materiálů, technologií a tradic jižních Beskyd. Zdi kaple jsou zděné z keramických bloků, pilíře jsou vyzděny režně z plných cihel. Krov je dřevěný prostorový s viditelnou konstrukcí, střecha je zateplená, krytá mědí. Válcový objem hlavního prostoru je zvenčí obložen kamenem, ostatní omítnut štukovou, dlažba je keramická šestiúhelná. Okna jsou většinou dřevěná, na galerii jsou do rámů vsazeny onyxy. Okna na galerii jsou jediným nelokálním použitým stavebním materiálem.