Papežská misie

Místo: Brno - Tuřany
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce:  František Brychta
Zadavatel: Biskupství brněnské
Kapacita:  150 000 lidí
Projekt: 2009
Realizace: 2009
Foto: Ota Nepilý, archiv ateliéru
Výstava: Naděje v Brně

 

“Spe salvi facti sumus“ – v naději jsme spaseni    (začátek encykliky Spe salvi Benedikta XVI.)

Návštěva Benedikta XVI zanechala v Brně znatelnou stopu. Trvala 204 minut a přesto je v mnoha myslích spojena právě s poselstvím jeho návštěvy – pohledem do budoucna s nadějí. Naději v dnešní době vytěsňuje každodenní komerční tlak a postupně  se vytrácí. Sice nenápadně, ale ve všech oblastech života. Poselství naděje, které Brnu Benedikt XVI přinesl bylo vyjádřeno symbolem kotvy v areálu mše,  otisklo se do našich srdcí a poté i do symbolu kotvy, která zůstala jako vzpomínka na brněnském výstavišti.
.
Stručný přehled o časové náročnost a výjimečnosti příprav návštěvy :
24.12.2008 - první zmínka o příjezdu papeže - kardinál Vlk
únor 2009 - zahájení příprav, jmenování koordinátorů, ustavení pracovních skupin na Biskupství brněnském
3.2.2009 jmenováni hlavni koordinátorky za statutární město Brno Alice Zafirelisové
18.4.2009 - Pastýřský list biskupů ČR o očekávané papežské návštěvě
28.5.2009 - dohoda mezi biskupstvím  s Letištěm Brno o zapůjčení pozemků
29.5.2009 - podpis smlouvy s generálním projektantem - Atelier Štěpán
30.5.2009 - Vatikán oficiálně potvrzuje návštěvu
29.6.2009 - zveřejnění koncepce areálu pro mši v Tuřanech
3.7.2009  - zveřejnění programu pro papežovu návštěvu 
15.7.2009 – jmenování hlavního koordinátora za Biskupství brněnské  Petra Zelenky
16.7.2009 - zahájení akreditace novinářů
31.7.2009 - podepsána smlouva o dílo s generálním dodavatelem Sun Drive s.r.o.
12.8.2009 - MÚ Šlapanice vydává územní souhlas se stavbou pódií
1.9.2009 zahájeni marketingové kampaně MMB a JmK informující veřejnost o návštěvě papeže
8.9.2009 - 16.9.2009 - novéna k přípravě na návštěvu papeže
26.9.2009 18:00 - 27.9.2009 17:00 - uzavřena dálnice D1
.
Výstavba areálu:
1. 9. zahájení prací – mulčování pole a následné uválení zeminy
4.9. příprava komunikací a ostatní zemní práce
10. 9. příprava konstrukce podia Sv. otce včetně pyrotechnické prohlídky
12. 9. kvůli nepřízni počasí (silný vítr) muselo být odloženo zvedání baldachýnu
13. 9. úspěšné usazení baldachýnu na nosnou konstrukci čtyř sloupů a dokončení zastřešení podia
14.9. začátek výstavby stanů pro biskupy, kněží, lékaře, policii, hasiče atd.
15.9. realizace sektorů pro návštěvníky
16. 9. realizace půlkruhového hlediště
18. 9. montáž podií pro novináře
20.9. instalace osvětlení, ozvučení a AV techniky
23. 9. vztyčení a uchycení kotvy, postavení kříže, výstavba stanů pro Svatého otce a prezidenta ČR
24. 9. Zahájení stavby hudebního podia, instalace menzy a ambonu, dokončení zadní stěny papežského podia, instalace vitríny pro Tuřanskou madonu, návoz předmětů k žehnání, stan Svatého otce  vybaven nábytkem
25. 9. zkušební provoz na obou podiích
26.9. instalace sedes, stolů pro hostie, květinové výzdoby 
26.9. 21:00 úspěšná kontrola celého areálu sekretářem papeže kardinálem Guidem Marinim
27.9. předání areálu k užívání 
28.9. začátek demontáže 
4.10. předání pozemku v původním stavu
.
O koncepci a architektuře areálu mše B XVI
Na pole před Brněnským letištěm je rozprostřen obrovský koberec. Stejně jako v místnosti  i zde zabydluje kus prostoru, jen v jiném měřítku – v měřítku zdejší krajiny. Tento exaktně vytýčený obdélník o stranách shruba poloviny kilometru je protkán sítí úhlopříčných cest, které tvoří jeho dekor. Z pohledu z letadla tak vypadá areál mše Sv. otce Benedikta XVI. jako veliký koberec s úhlopříčným vzorem. Toto uspořádání má několik důvodů, např. polohu stávající cesty, která byla začleněna do tkaniva cest. Dalším je orientace ke světovým stranám -  účastníci budou otočeni směrem k východu apod. Celý areál je skoro  přesně orientován ke světovým stranám. Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu hraje stará Boží muka v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazuje na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který ji kdysi stavěl, jistě netušil jaká událost se zde v budoucnosti odehraje. Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem.  Na druhém konci osy je umístěna desetimetrová kotva – symbol naděje a zároveň papežské návštěvy v Brně. Tato osa Boží muka - kotva je  vyjadřuje  spojení mezi generacemi.  
.
Přístupové cesty do areálu jsou od severu a západu po místní zpevněné komunikaci. Účastníci se dopravují na místo konání mše  od západu kyvadlovou autobusovou dopravou, od severu pěšky.  Při těchto komunikacích jsou umístěna velká informační centra.Celý areál je navržen pro 150 000 účastníků. Sytém úhlopříčných cest vytváří jednotlivé kosočtverečné sektory, každý pro cca 6000 účastníků a s vlastním infostánkem. Na východní straně areálu je jeho těžiště – pódium Sv. otce, kde bude sloužit papež Benedikt XVI mši. Před pódiem je v půlkruhovém segmentu uspořádán VIP sektor.
.
O baldachýnu
Baldachýn s jemnou křivkou zakrývající  ve dvanáctimetrové výšce pódium Sv.otce v Brně je čistě bílý. Baldachýn, jako tisíce let starý archetyp zastřešení,  je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar připomínající nebeskou klenbu. Byl používán po celé Evropě i za jejími hranicemi. Je symbolickým odkazem ke stanovému obydlí či stanu, který v biblických dějinách hraje důležitou roli a je i nesčetněkrát zmiňován v Bibli samotné. Baldachýn u letiště je však velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Pódium je koncipováno pro Sv.otce, jeho koncelebranty a 80 biskupů. Je zde umístěn liturgický mobiliář krémové barvy.  V přední části je umístěna socha P.Marie Tuřanské, nejstarší takovéto sochy v Brně a zároveň místní – areál je na katastru Tuřan. Kolem pódia je vytýčen kruh, který naznačuje výjimečnosti postavení tohoto místa v areálu.
.
Konstrukce baldachýnu je technicky  unikátní. Tvoří ji předepnutá membrána na ocelové prostorové konstrukci s extrémně nízkou tloušťkou. Tato tloušťka  je z pohledu diváků nepostřehnutelná. Membrána je svařena do 1 kusu úctyhodného rozměru 25x17 m a na kratších stranách  předepnuta nerezovými lany. Sváry membrány jsou úhlopříčné ve shodě s úhlem jednotlivých sektorů areálu. Tuto membránu tvoří vysokopevnostní PES tkanina, potažená povlakem PVC a zalakovaná akrylovým lakem s ochranou proti UV záření – její pevnost je cca 6 tun/metr šířky.  Hmotnost celého zastřešení je 9,5 tuny,  z toho 450 kg váží membrána.Tvar membrány a statický výpočet  byl vytvořen pomocí speciálního softwaru tak, aby odolával tlaku 100km vichřice. Podpůrná konstrukce membrány je tvořena čtyřmi ocelovými sloupy a šikmými nosníky s převislými konci. Jsou z trojúhelníkové příhradoviny,  obaleny kruhovým kartónovým  bedněním. Stabilizace celého systému je zajištěna pomocí kotevních táhel s rektifikací. Ty jsou kotveny do terénu zaráženými  pilotami hloubky cca 3 m. Tyto piloty jsou demontovatelné a  po skončení akce byly vytaženy. Základy pod sloupy jsou na roznášecí ocelové desce. Celkové množství použitého železa včetně základů je 17 tun.
.
Kromě pódia Sv.otce je na východní hraně areálu umístěno hudební pódium, kde je stočlenný sbor, orchestr a schola. Zázemí areálu je umístěno ve velkých bílých stanech.  Celý areál je doplněn na severní straně  stanovým městečkem a na západní rezervní plochou a samozřejmě nezbytným hygienickým zázemím.
.
O kotvě
Kotva je umístěna na pomyslné duchovní ose areálu, která vede od starých Božích muk k této kotvě. Je symbolem naděje a právě naděje je průvodním tématem návštěvy Benedikta XVI v Brněnské diecézi. Tato osa je spojnicí mezi minulostí - našimi předky, kteří stavěli Boží muka, přes přítomnost – společnou velkou mši – do budoucnosti - s nadějí. Po této ose přijížděl Benedikt XVI  ve svém papamobilu. Kotva je veliká 11 m a byla umístěna na metrovém náspu. Je mírně stylizovaná a má bílou barvu, ostatně jako většina areálu. K jejímu nasvětlení je využito scénického osvětlení. Po zkončení návštěvy byla kotva přenesena k brněnské přehradě.
.
O kříži
Kříž, který stál vedle pódia, kde sloužil Benedikt XVI mši, je artefaktem, který trvale připomíná  historicky první návštěvu papeže v Brně. Nyní je vztyčen vedle brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Ostatní části areálu byly rozebrány, recyklovány nebo zničeny. Architektonická a umělecká stylizace kříže je abstraktní. Obě jeho ráhna mají prolomení směrem dovnitř ve tvaru X.  Kříž je bez korpusu, je  doplněn foukaným sklem  v místě hřebů. Ty symbolizují pět ran Kristových. Foukané skleněné koule mají i symbolickou a vzácnou barvu - červenou, které se docílí  přidáním zlata do skla. Kříž při své výšce 12 m váží pouze necelou jednu tunu. Prototyp  konstrukce byl vyvinut  pro použití v prostředí Národních kulturních památek.
.
O svícnech pro jáhny
Pro mši je specielně vyrobeno šest lehkých nerezových svícnů pro jáhny. Mají štíhlý, vysoký tvar ozdobený čtveřicí  skleněných koulí. Zelenomodré koule jsou umístěny v konstelaci kříže v horní části svícnu. Barva skleněných koulí byla vybrána podle liturgické barvy – zelené – a podle modré barvy kalichu, který bude měl při mši Benedikt XVI.  Svícny mají výšku 90 cm a byly použity například  v liturgickém průvodu nebo při čtení evangelia.