Kanovnický dům

Název: Kanovnický dům Petrov 7
Místo: Brno
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Myšková, Martin Kopecký
Investor: Biskupství brněnské
Projekt: 2015
Foto: archiv ateliéru                        


Stavba stojí ve zcela výjimečné lokalitě v nejtěsnějším sousedství na jih od brněnské katedrály. Stavba je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu, jeví však známky opotřebení, menší údržby a neblahých zásahů ze 70. a 80. let 20. století. V současné době je budova nevyužívaná.
Objekt je dvoupodlažní s podkrovím, v malé části podsklepený (sklep vybíhá až pod sousední objekt). Půdorysně tvoří písmeno U s  podlouhlým a úzkým vnitřním dvorem. Lze ho rozdělit na delší severní a jižní křídlo a východní spojovací křídlo. Budova je většinou jednotraktová, ve většině s podélným nosným systémem, v 1.NP a v severním křídle 2.NP má kombinaci podélného a příčného nosného systému. Zdi jsou kamenné, smíšené, lokálně pouze cihelné. Přízemí a sklep jsou zaklenuty, patro má dřevěné stropy, krov je novodobý a zcela nevhodně provedený.
Budova jeví známky vlhkosti (přímá dotace dešťových vod, jejich vzlínání a tlak vodních par z podzákladí). Základové konstrukce plní svou funkci až na místa, kde došlo k jejich dlouhodobému podmáčení vodou ze střešních svodů (nutno řešit). Ve fasádě jsou trhliny, jejichž pravděpodobná příčina na jihu je podmáčení základů a na severu novodobé stavební práce. Dřevěné stropní konstrukce jsou napadeny cca z poloviny dřevokaznými škůdci. Ve stropech pravděpodobně nejsou ocelové kleště zajišťující přenos vodorovných sil. Novodobá krovová konstrukce má zcela nevhodnou soustavu, která nezajišťuje zachycení vodorovných sil vyvozených krovem, někde je podepřena přímo na stropní konstrukci, někde na parapet oken.
Při koncepčních úvahách nám bylo vodítkem historické využívání domu. Dům fungoval jako residence kanovníka s nezbytným zázemím (kuchyně, stáje, sklady, personál, apod.). Navrhované využití se k takovým funkcím vrací a přetavuje je na soudobý standard a komfort. V hlavním obytném patře, které fungovalo jako piano nobile, je opět reprezentativní byt. O patro výš v podkroví je pak přidán ještě jeden obdobné velikosti. Přízemí pak slouží jako provozní zázemí, v jižním křídle je umístěno bydlení a sala terrena. Aby se daly tyto potřebné funkce harmonizovat se strukturou domu, vzniklo několik nezbytně vložených prvků. Tyto jsou koncepčně a materiálově odlišeny od historických konstrukcí. Zároveň lze říci, že přízemí a patro respektuje historický charakter budovy, zatímco podkroví je nově řešená konstrukce, kde jsou uplatněny současné architektonické principy.
Z jižního a severního pohledu je hmota domu nezměněna, na jižní straně pouze doplněna čtyřmi vikýři v historickém taktu. Na severní straně je kvůli výtahu, který mírně vybíhá nad střechu, vybudován falešný komín. Směrem do dvora je pak ve střešní oblasti doplněna velkými diagonálními vikýři, které prosvětlují toto patro. Tvar vikýřů je volen s ohledem na kompozici a citlivost k okolí.


Předpokládá se vyklizení domu, snesení střechy a krovu, celoplošná sanace zemní vlhkosti v přízemí, zesílení a sanace dřevěných stropních konstrukcí, provedení bouracích prací a vodorovné ztužení domu. Bude provedena nová střešní dřevěná konstrukce vynesená na nižších nosných zdech, tato bude kompletně zateplená.
Střešní krytina bude z keramických bobrovek, trojúhelné hmoty vikýřů budou kryty mědí, ze které budou rovněž vnější rámy a stínicí prvky těchto vikýřů. Měděné budou rovněž okapy a střešní svody. Omítky budou vápenné, případně s drobnou příměsí bílého cementu s velmi jemným zrnem, nátěry na vápenné a minerální bázi s mikroštukem. Případně nalezené vnitřní výmalby salónů zůstanou odhaleny. Výplně otvorů budou dřevěné, v historické části kastlová okna (interiér slonová kost, exteriér černá barva) a kazetové dveře, v přízemí v místnostech zázemí dveře svlakové. V podkroví budou okna dřevěná fasádního systému a plošné bezfalcové dveře. Většina těchto výplní lze repasovat. Podlahy budou v přízemí cihelné a kamenné, ve vstupní hale je betonová podlaha. V patře dřevěné a v podkroví dřevěné a stěrkové. Topení bude teplovodním systémem, litinovými radiátory a částečně podlahové. Nové schodiště i výtah budou ocelové. Pochozí plocha dvora bude z žulových odseků v trojúhelných celcích. Zahrada bude dosázena stromy a bude zde několik mlatových cestiček. Na zahradě je umístěna meditativní socha a kruhový dřevěný altán.