Nejvyšší purkrabství

Místo: Pražský hrad, Hradčany
Autor: Marek Jan Štěpán
Investor: Agentura Schok
Projekt: 2007 - 2008
Foto: archiv ateliéru

 

Stávající stav

Areál se nachází v nejvýchodnější části vnitřního hradního okrsku Pražského hradu. Skládá se ze dvou částí – Nejvyššího purkrabství (č.p. 6) a Malého Lobkovického domu (č.p. 7) s domem č.p. 11. Má ve směru východ – západ protažený ohraničený z jihu ulicí Jiřskou, ze severu Zlatou uličkou. Vývoj tohoto místa je průkazně velmi starý. Nejstarší nalezené části stavby jsou zbytky roštového opevnění z 9-10 století, tu nahradila dodnes patrná románská hradební zeď. Purkrabský dvůr zde byl již za vlády Přemysla Otakara. Nejvyšší purkrabí byl nejvyšším úředníkem v zemi,  zastupoval krále. Karel IV zde zažil s Buškem z Velhartic příhodu s létající číší, kterou zmiňuje ve svém životopise. Budovy prodělaly od té doby poměrně výrazný vývoj, v šedesátých letech se nastolil při velkorysé přestavbě areálu na dům čs. dětí novodobý funkční proces tohoto místa s až ideologicky velkorysou funkcí. Dvůr Nejvyššího purkrabství byl propojen se dvorkem Malého Lobkovického domu, propojeny byly i oba domy.  Architektonický vývoj hmot byl studován na období posledních 200 let a je prezentován na hmotových  zákresech. Je z nich patrná změna charakteru střešní krajiny a přestavby objektů na hranici  Nejvyššího purkrabství a Malého Lobkovického domu. To je přesně místo, kde se odehrává i navrhovaná dostavba.Součástí architektonické práce bylo studium vývoje areálu a prověření několika hmotových variant dostavby.

 

Koncept

Architektonický koncept vychází z těchto základních bodů:
1 -  respektování historické zástavby a jejich konstrukcí,
2 - kontrastní materiálové řešení dostavby vzhledem ke staré zástavbě,
3 - navázání na měřítko a geometrii staré zástavby, inspirace historickou stopou dnes již neexistujících budov,
4 - styk nových a starých částí budov vymezen oddělením,
5 - abstraktní tvarosloví nových budov, konstrukcí a prvků,
6 - prostorová hierarchizace vnitřních prostor.

 

Rekonstrukce

V rekonstruované části areálu jsou respektovány k historické konstrukce a hodnoty. Stavební zásahy jsou eliminovány na vestavby nových funkčních buněk – toalety, konstrukční blok po novodobém schodišti.  Na nároží objektu purkrabství je snesena novodobá střecha z drobného objektu vstupu do sklepa.

 

Dostavba

Dostavba je inspirována historickou stopou zastavění a navazuje na organickou rostlost okolní zástavby a měřítko okolních budov.  Fakticky se navázání projevuje půdorysnými směry zdí. Dostavba je novým komunikačním uzlem, který distribuuje lidi do jednotlivých pater a částí přilehlého areálu Nejvyššího purkrabství. Proto jsou  zde situovány hlavní schodiště, výtah a rozptylové plochy před vstupy do sálů v patrech. V dostavbě je minimalizován  optický vjem z ulice Jiřské a dvora purkrabství. Dostavbu tvoří tři abstrahované v prostoru umístěné  duté podlouhlé kvádry. Volný vnitřní prostor mezi nimi a zemí, případně mezi nimi a starými budovami je prosklen. Díky své prostorové tuhosti (fungují jako tuhé nosníky na výšku jednoho podlaží z monolitického předepjatého betonu), může být soustředěna  nosná konstrukce do sloupů pod těmito kvádry. Sloupy jsou umístěny tak, aby nebyly v těsné blízkosti historických konstrukcí, krabicové nosníky jsou  z nich konzolovány, toto řešení rovněž vytváří velkou svobodu v její rozmísťování, především s ohledem na archeologický terén.V nejširších sloupech jsou vedeny trasy médií.  Nové konstrukce jsou důsledně oddilatovány od starých. V césurách mezi kvádrem a starým objektem je vloženo schodiště pod prosklenou částí, takže při stoupání po schodech je pohyb směrován vždy za světlem.Schodiště jsou samonosná kovová. Jsou neseny dvojicí nosníků v podobě plných parapetů a zábradlí.Stavba je založena na mikropilotech.  

Do nového objektu se vchází dvěma vstupy – ze dvora Nejvyššího purkrabství a z dvorku Malého Lobkovického domu. Prostor přízemí je díky konfiguraci geografických a archeologických terénů a návaznosti na okolní podlahy na několika výškových úrovních. Celý areál slouží jako multifukční s kulturním (především divadelním) a turistickým provozem.

Materiály

Materiálové řešení stavby je eliminováno na základní soudobé materiály – beton, sklo a kov, v doplňcích pak dřevo. Tyto materiály jsou však vybrány v jejich vrcholné technologické podobě, odpovídající místu. Tmavý  mrazuvzdorný beton je odlit do bednění bez děr švub tyčí s přesným  spárořezem, sklo na fasádě  je osazeno strukturálně, tj. bez vnějších rámů. Materiály se tak mohou projevit ve své čisté podobě a budova v abstraktním tvarosloví. U pomocných nosných konstrukcí – schodišť, lávek apod.je použit kov – bronz.