Cihlový bytový dům

Název: Cihlový bytový dům
Místo: Strašnice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Arletová, Martin Kopecký, Jan Vodička, Jan Martínek
Studie: 2017
Obestavěný prostor: 38000 m3
Foto: archiv atelieru

Cihlový bytový dům se nachází v území se zástavbou více různých velikostí. Svým členěním překlenuje měřítkovou odlišnost okolních rodinných vilek na jedné straně a panelových domů na straně druhé. Novostavba ctí stavební čáru definovanou sousedním bytovým domem ustupujícím od komunikace, vzniká tak předprostor obchodního parteru vybavený mobiliářem a doplněný stromořadím. Prostranství před domem tak získává městotvorný charakter.
Hmota domu je rozdělena do dvou nezávislých celků, které odpovídají plánované etapizaci. Základní skladebný prvek je šestipodlažní hranol s centrálně umístěným vertikálním komunikačním jádrem. Dům je tvořen třemi takovými hranoly, přičemž dva z nich jsou vzájemně propojeny přízemním krčkem. Poslední z trojice (2. etapa výstavby) je oproti ostatním mírně pootočen a přiblížen ulici, což celou kompozici dynamizuje a umožňuje otevřít další pohledy z oken některých bytů do volného prostoru ulice.
Byty jsou kolem komunikačního jádra rozvrženy tak, aby každý z nich měl místnosti orientované do dvou fasád. Kolem všech bytů jsou průběžné balkony. Byla provedena simulace oslunění a na základě závěrů z této analýzy byly určeny optimální hloubky balkonů tak, aby dostatečně stínily vysoké letní slunce na jižní straně a zároveň nezabraňovaly proslunění místností orientovaných k východu a zá- padu. Analýzou oslunění je ovlivněna i kompozice fasád založená na rozdílné hloubce místností.
Povrchy jsou navrženy ze snadno udržovatelných materiálů. Výraz exteriéru je dán kombinací světlého betonu, cihly a skla. Veškeré prosklené plochy jsou z venkovní strany přístupné z balkonů.